3 می, 2023

چه گروه هایی می توانند از خدمات مراقبتی در منزل استفاده کنند؟

با گسترش سیستم مراقبت در منزل بیماران می توانند تمام یا قسمتی از مراحل تشخیص […]
3 می, 2023

مراقبت در منزل

مراقبت در منزل عبارت است از: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی بیماران. […]