13 اردیبهشت, 1402

مراقبت در منزل

مراقبت در منزل عبارت است از: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی بیماران. […]