13 اردیبهشت, 1402

چه گروه هایی می توانند از خدمات مراقبتی در منزل استفاده کنند؟

با گسترش سیستم مراقبت در منزل بیماران می توانند تمام یا قسمتی از مراحل تشخیص […]
13 اردیبهشت, 1402

مراقبت در منزل

مراقبت در منزل عبارت است از: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی بیماران. […]